Vijverhof Samen

De Vijverhofschool staat op de allerkleinste schoolkavel in Leidschendam-Voorburg. De eerstvolgende kavel voor een school met ongeveer hetzelfde aantal leerlingen is meer dan twee keer zo groot. De school grenst met het gebouw en het schoolplein  direct aan de kavels van buurtbewoners. De vereniging kijkt daarom kritisch naar de benodigde ruimte voor de verbouwing en ondersteunt het plan waarbij de gymzaal ondergronds wordt gebouwd. De vereniging vindt het vanzelfsprekend dat in de uitwerking daarvan zorgvuldig wordt omgegaan met eventuele risico’s in aangrenzende woningen en tuinen. Mocht onverhoopt ondergrondse bouw niet mogelijk zijn, dan kijkt de vereniging kritisch naar de noodzaak van een gymzaal bij de school. Ook kijkt de vereniging kritisch naar de noodzaak van buitenschoolse opvang. 

 

Huidig volume school: 1404 m2

 

Uitgangspunten nieuwbouw school

  * 250 leerlingen, ruimtebehoefte volgens verordening 1478 m2

  * Gymzaal, ruimtebehoefte 455 m2

 

Uitgangspunten gemeentelijke beleid

  * 240 leerlingen, ruimtebehoefte volgens gemeentelijke verordening 1407 m2

 

Uitgangspunten schoolplein

  * Vereist volgens gemeentelijke verordening: 600 m2

  * Al aanwezig: 290 + 430 = 720 m2

 

Uitgangspunten bewoners

  * Het in januari 2023 gepresenteerde plan kan op steun van de vereniging rekenen, als         verdere uitbreiding in de toekomst van het leerlingen aantal en de omvang van de school

    niet aan de orde is. Het voorlopig ontwerp gaat uit van een ondergrondse gymzaal. Op

    het moment dat deze oplossing technisch of financieel niet haalbaar blijkt te zijn,

    vinden we dat samenwerking met andere scholen nodig is om op een andere plek een nieuwe

    gymzaal te realiseren.

  * Een BSO in de school verhoogt de overlast voor de buurtbewoners. Uitgangspunt moet zijn

    dat bewoners na de reguliere schooltijden (na half 3) geen geluidsoverlast meer ervaren

    van het schoolplein, en dat het ophalen van de kinderen de parkeerproblematiek niet

    verergert. Er zijn in de buurt meerdere andere mogelijkheden voor buitenschoolse

    opvang, onder andere tegenover de school.

  * Tegelijkertijd blijven we kritisch op het aantal leerlingen (250).

    In het  gemeentelijk beleid (IHP) wordt uitgegaan van een maximum aantal leerlingen van

    240. Het is voor VijverhofSamen niet duidelijk waarom voor de school 250 leerlingen het

    uitgangspunt is. In de prognose van de PO-raad staat namelijk dat 240 leerlingen al

    hoog is. In deze prognose wordt namelijk gesproken van 197 leerlingen in 2027.(Zie link

    naar de PO-raad).

  * We constateren verwarring over het begrip “buurtschool”. Het verzorgingsgebied van de

    school betreft namelijk deels het gebied ten noordwesten van de Randstadrail. Het

    verzorgingsgebied is dus groter dan de buurt. Bovendien komt 35% van de leerlingen niet

    uit het verzorgingsgebied van de school.

  * Door de bouw van een nieuwe wijk (Klein Plaspoelpolder)zal het aantal inwoners nabij

    Damsigt toenemen en zal naar verwachting de druk op de Vijverhofschool toenemen. Daarom

    is de mening van VijverhofSamen: als sprake is van een tekort aan scholen, zorg dan

    voor een nieuwe school in of bij de nieuwe wijk, want juist hier is sprake van een

    toenemende behoefte. (link Met referentie aan het spreidingsbeleid verwoord in het

    gemeentelijke IHP).

 

Note: IHP = Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Leidschendam Voorburg

      PO-raad = sectorvereniging voor het Primair Onderwijs

Link naar: senariomodel primair onderwijs (PO-raad): https://www.scenariomodelpo.nl/

Link naar: Integraal HuisvestingsPlan gemeente Leidschendam Voorburg: https://vastgoeddialoog.nl/projecten/integraal-huisvestingsplan-ihp-po-leidschendam-voorburg/

Oproep aan de gemeente:

 

  * kijk breder dan alleen deze school, kijk naar de toekomst,

  * Spreid voorzieningen (BSO, gymzaal) en zorg dat scholen daarin beter samenwerken